Udržateľnosť v spoločnosti OSRAM

Udržateľnosť v spoločnosti OSRAM

Ako dodávateľ produktových a systémových riešení, naše strategické rozhodnutia zakladáme na holistickom a integrovanom prístupe s uvážením všetkých troch pilierov udržateľnosti – ekonomiky, životného prostredia, spoločnosti, čo predstavuje základný rámec pre všetky naše myšlienky a činnosti.

Naše poslanie
Našim hlavným akcionárom poskytujeme komplexný a transparentný obraz o stanovisku spoločnosti OSRAM k udržateľnosti, sme uznávaným a spoľahlivým partnerom pri propagácii udržateľnosti v svetelnotechnickom priemysle aj mimo neho.

Prehľad

 • Stručný prehľad
 • História
 • Riadenie udržateľnosti

Strategické zameranie

 • Úvod - Udržateľnosť v spoločnosti OSRAM
 • Dialóg s akcionármi

Ekonomika

 • Korporátne riadenie
 • Dodržiavanie zákonov
 • Manažment inovácií
 • Manažment dodávateľov  
 • Manažment rizík
 • Manžment vzťahu so zákazníkmi
 • Manažment kvality


Životné prostredie

 • Environmentálny manažment
 • Stratégia ochrany klímy
 • Manažment vodných zdrojov
 • Prevádzková eko-efektívnosť
 • Environmentálne spravodajstvo  
 • Manažment životného cyklu výrobku
 • Recyklácia  

Spoločnosť

 • Ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť
 • Spoločenské spravodajstvo
 • Získavanie talentov
 • Pracovné podmienky
 • Diverzita
 • Učenie a rozvoj
 • Korporátne občianstvo
 • Osvetlenie bez elektrickej siete

Batérie výrobkov a marketingového tovaru firmy OSRAM určené na likvidáciu je možné odovzdať na oficiálnych a verejne dostupných zberných miestach, ako napríklad predajne batérií, obchodné centrá, elektro obchody, zberné dvory, mestské úrady a pod. Týmto spôsobom sa zabezpečí ich ekologické zneškodnenie.

© 2017, OSRAM GmbH. Všetky práva vyhradené.