Výhody HubSense pre majiteľa budovy

 1. Ľahko sa prispôsobí novým konceptom využitia priestoru (nový nájomca)
 2. Možné postupné aktualizácie / rekonštrukcia budovy / projektu
 3. Zníženie prestojov počas obnovy existujúcej osvetľovacej infraštruktúry
 4. Maximálne úspory v existujúcej budove pomocou riadenia pohybu a denného svetla
 5. Robustná a transparentná bezpečnostná koncepcia, vrátane nastavenia hierarchie používateľov systému

Výhody HubSense pre elektroinštalatérov

 1. Kompletná ponuka riešenia (HW + SW) z jednej ruky
 2. Služba pred uvedením do prevádzky umožňuje rozdeliť rozšírené a základné práce pri uvádzaní do prevádzky - optimalizácia nákladov
 3. Aplikácia umožňuje vykonávať nastavenie systému viacerými užívateľmi súčasne - skrátenie doby potrebnej k sprevádzkovaniu systému
 4. Skutočne škálovateľné riešenie bez nutnosti brány> jeden nástroj, menej úsila pri školení
 5. Zníženie zložitosti pri nastavovaní systému, nemožnosť zlyhania, zníženie náročnosti plánovania (neriešime počet svietidiel na gateway)

Výhody HubSense pre projektantov

 1. Kompletná ponuka riešenia (HW + SW) z jednej ruky
 2. Je možná služba diaľkového sprevádzkovania systému
 3. Nové skúsenosti s uvedením do prevádzky umožňujú nové projektové príležitosti
 4. Trvalo udržateľné investície vďaka otvorenému štandardu
 5. Skutočne škálovateľné riešenie - jeden nástroj - menej úsilia pri školení