Ochrana súkromia

Prehlásenie spoločnosti OSRAM k ochrane dôvernosti údajov
Pre OSRAM je veľmi dôležitá ochrana bezpečnosti a súkromia vašich osobných údajov, preto všetky naše činnosti vykonávame v súlade s platnými zákonmi na ochranu dôvernosti a bezpečnosti údajov. Dúfame, že pravidlá uvedené nižšie vám objasnia, aké údaje môže OSRAM zhromažďovať, ako OSRAM používa a zabezpečuje tieto údaje a s kým ich môže zdieľať.

Osobné údaje
Prostredníctvom našich webových stránok OSRAM nezhromažďuje o vás žiadne osobné údaje (napr. vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), ak nám ich vy sám dobrovoľne neposkytnete (napr. registráciou alebo v rámci prieskumu), ak nám na to nedáte súhlas alebo ak to nie je ináč dovolené platnými zákonmi a predpismi na ochranu osobných údajov.

Účel použitia
Keď nám poskytnete vaše osobné údaje, zvyčajne ich použijeme v odpovedi na vaše otázky, pri spracovaní vašej objednávky alebo pri poskytovaní prístupu k určitým informáciám alebo ponukám. Aj pri udržiavaní nášho vzťahu s vami ako zákazníkom:

  • môžeme uchovávať a spracúvať osobné údaje a poskytovať ich našim zahraničným pridruženým organizáciám za účelom lepšieho pochopenia vašich obchodných potrieb a pri zokonaľovaní našich produktov a služieb; alebo
  • môžeme (my alebo tretia strana v našom mene) použiť vaše osobné údaje a kontaktovať vás vo veci ponuky spoločnosti OSRAM pri podpore vašich obchodných potrieb alebo s cieľom vykonania online prieskumu na lepšie pochopenie obchodných potrieb našich zákazníkov.

Ak si zvolíte možnosť nepoužiť vaše osobné údaje na udržiavanie našich obchodných vzťahov (predovšetkým na priamy marketing alebo marketingový prieskum), budeme vašu voľbu rešpektovať. Žiadnym spôsobom nepredávame vaše osobné údaje ani nijako s nimi neobchodujeme s tretími stranami okrem pridružených organizácií spoločnosti OSRAM.

Účelové obmedzenia
OSRAM bude zhromažďovať, využívať alebo zverejňovať osobné údaje dodané vami online výlučne na účely, ktoré sú vám oznámené, ak takéto zverejnenie:

  • je použitím osobných údajov na všetky ďalšie účely priamo viazané na pôvodný účel, na ktorý boli tieto osobné údaje pôvodne zhromaždené,
  • je potrebné na prípravu, dojednanie a plnenie zmluvy s vami,
  • vyžaduje zákon alebo kompetentné štátne alebo súdne orgány,
  • je nevyhnutné na zabránenie podvodu alebo inej trestnej činnosti ako je napríklad úmyselný útok na informačné systémy spoločnosti OSRAM.

Komunikačné údaje a údaje využitia
Využívaním telekomunikačných služieb pre prístup na naše webové stránky sa technicky vytvárajú vaše komunikačné údaje (napr. adresa internetového protokolu) alebo údaje využitia (napr. informácie o začiatku, konci a rozsahu každého prístupu a informácie o využívaných telekomunikačných službách) a môžu sa vzťahovať na osobné údaje. V rozsahu danom pádnou nevyhnutnosťou sa uskutoční zber, spracovanie a použitie vašich komunikačných údajov alebo údajov využitia a toto bude prebiehať v súlade s právnym rámcom na ochranu súkromia príslušných údajov.

Automaticky zhromažďované údaje neosobného charakteru
Pri prístupe na naše webové stránky môžeme automaticky (t.j. nie prostredníctvom registrácie) zhromažďovať údaje neosobného charakteru (napr. typ internetového prehliadača alebo použitý operačný systém, názov domény webovej stránky, z ktorej pristupujete, počet návštev, priemerný čas strávený na našej stránke, počet prehliadnutých strán). Tieto údaje môžeme použiť a zdieľať s našimi zahraničnými pridruženými zložkami na monitorovanie atraktívnosti našich webových stránok a zdokonaľovanie ich efektívnosti alebo obsahu.

Trasovanie webových stránok
Používame produkty WiredMinds AG (www.wiredminds.de) na marketingové a optimalizačné účely. Tieto produkty zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje a využívajú ich na vytvorenie profilu užívateľa pod pseudonymom. Tieto užívateľské profily sú úplne anonymné, všade kde sa to dá alebo kde je to vhodné. My a WiredMinds využívame cookies a/alebo webové majáky (známe tiež ako trasovacie pixely) na tejto webovej stránke. Údaje, ktoré o vás zhromaždíme a ktoré môžu obsahovať aj osobné údaje, prenášame do WiredMinds alebo ich získava priamo WiredMinds. WiredMinds je oprávnený použiť tieto informácie, ktoré zanechávate po návšteve našich webových stránok, na vytvorenie anonymizovaných užívateľských profilov. Zhromaždené údaje sa nesmú použiť na identifikáciu osoby návštevníka tejto webovej stránky bez výslovného povolenia dotknutej strany a nesmú sa spájať s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Všetky zaznamenané IP adresy sa okamžite utajujú vymazaním posledného číselného bloku. Povolenie na zhromažďovanie a uchovávanie údajov môže byť v budúcnosti kedykoľvek obnovené.

Vylúčenie z trasovania webových stránok

"Cookies" - informácie automaticky uchovávané vo vašom počítači
Pri prezeraní niektorej z našich webových stránok môžeme určité údaje uchovávať na vašom počítači v podobe "cookies", aby sme pri vašej ďalšej návšteve automaticky rozpoznali váš počítač. Cookies nám v mnohom pomáha, napríklad nám umožňuje prispôsobiť webovú stránku vašim záujmom alebo si uložiť vaše heslo, aby ste ho nemuseli zakaždým zadávať. Ak si neželáte dostávať cookies, nakonfigurujte si váš internetový prehliadač a vymažte si všetky cookies z pevného disku počítača, zablokujte si prijímanie cookies alebo si nastavte upozornenie pred uložením cookies.

Deti
OSRAM nikdy vedome nezhromažďuje údaje o deťoch bez toho, aby od nich vopred nevyžadovala súhlas rodičov, ak to platné zákony vyžadujú. Osobné údaje o deťoch použijeme alebo poskytneme len v zákonnom rozsahu na získanie súhlasu rodičov v zmysle miestnych zákonov a predpisov alebo na ochranu dieťaťa. Definícia dieťaťa alebo detí berie do úvahy príslušné zákony, ako aj národné alebo regionálne kultúrne zvyklosti.

Bezpečnosť
Na ochranu vašich osobných údajov pred náhodným alebo protizákonným zničením, stratou alebo pozmenením a proti neatorizovanému odhaleniu alebo prístupu OSRAM využíva technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Čo sa týka cudzích webových stránok, webové stránky OSRAM obsahujú odkazy na iné webové stránky. OSRAM nie je zodpovedný za ochranu súkromia alebo obsah na cudzích webových stránkach.

Otázky a pripomienky
OSRAM bude reagovať na opodstatnené požiadavky ohľadne revízie vašich osobných údajov a opraví, upraví alebo vymaže prípadné nezrovnalosti. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k ochrane osobných údajov v spoločnosti OSRAM, kliknite na Kontakt a pošli nám vašu žiadosť. Tak ako sa vyvíja internet, vyvíjajú sa aj naše pravidlá na ochranu osobných údajov. Na tejto stránke uverejníme všetky zmeny týkajúce sa našich pravidiel na úseku ochrany osobných údajov. Pravidelne si kontrolujte túto stránku, aby ste mali vždy najaktuálnejšie informácie.