Ochrana súkromia

Stav: Apríl 2018

Na ochranu osobných údajov kladú OSRAM a jej združené koncernové spoločnosti veľký dôraz. Nižšie uvedené poznámky k ochrane údajov vám poskytnú prehľad o získavaní a spracovávané vašich údajov. Kompletné informácie získate z podrobnej verzie našich Poznámok k ochrane údajov.

1. Zodpovedné pracovisko:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 6 – 8
80807 Munich
Nemecko

2. Ktoré vaše údaje registrujeme?

 • Registrujeme názov domény alebo IP adresu vášho počítača, vyžiadaný súbor klienta (názov súboru a URL), http kód odpovede a internetová stránka, z ktorej ste nás navštívili.
 • Keď si zriaďujete účet a registrujete sa, zisťujeme prístupové údaje (spravidla používateľské meno/e-mailovú adresu a heslo).
 • Používame cookies, čo sú malé textové súbory, napr. pre tovarový kôš alebo OSRAM login, ktoré sa dočasne ukladajú na vašom počítači a ktoré do pamäte ukladá váš prehliadač. Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby sa tieto cookies neukladali do pamäte alebo aby sa vymazali na konci internetovej relácie. Ďalšie informácie k tomu získate v našej Cookie Policy. Je tam tiež opísané, ako môžete namietať voči používaniu cookies a voči používaniu údajov získaných prostredníctvom cookies v anonymizovaných alebo pseudonymizovaných používateľských profiloch.
 • Niektoré stránky obsahujú tlačidlá sociálnych sietí. Pri týchto tlačidlách nejde o odporúčané alebo sprostredkovávané linky. Tieto linky odkazujú len na sociálne siete bez toho, aby sprostredkovávali používateľské údaje.

3. Akým spôsobom získavame vaše údaje?
Údaje, ktoré sa vyskytnú pri návšteve webových stránok, zhromažďujeme automaticky. Inak získavame údaje len na základe vašich zadaní na našej webovej stránke alebo prostredníctvom používania cookies.

4. Na čo používame vaše údaje?

 • Na technickú administráciu a na prípravu webovej stránky
 • Na tvorbu pseudonymných profilov, ktoré používame na reklamu a prieskum trhu – ak voči tomu nevznesiete námietku.
 • V zákonnom rámci: Na rozpoznanie zneužitia a odstraňovanie nedostatkov

5. Postúpenie vašich údajov
Ak ste na to dali svoj súhlas alebo sme k tomu inak zo zákona oprávnení, poskytujeme vaše údaje na vyššie uvedené účely prípadne spoločnostiam koncernu OSRAM alebo poskytovateľom služieb (napr. hostingu, marketingu, distribučným partnerom).

Pre prípad, že príjemca má sídlo v krajinách bez dostatočnej úrovne ochrany údajov, prijal OSRAM opatrenia na zabezpečenie vhodných a primeraných záruk na ochranu osobných údajov iným spôsobom. Ak sa údaje:

 • postupujú koncernovým spoločnostiam v takýchto krajinách, zabezpečujeme, aby podpísali Záväznú smernicu spoločnosti o ochrane osobných údajov (Binding Corporate Rules, „BCR“) a dodržiavali ju. Informácie o OSRAM BCR nájdete v pdf hore na strane.
 • postupujú externým príjemcom, ktorí nie sú súčasťou koncernu, poskytujeme ich len vtedy, ak (i) uzavreli so spoločnosťou OSRAM štandardné zmluvné klauzuly EÚ alebo (ii) – u príjemcov so sídlom v USA – sú certifikované podľa EU/US Privacy Shield

6. Aké máte práva?

 • Informácie
 • Vymazanie
 • Oprava
 • Námietka

So svojou žiadosťou sa môžete obrátiť na pracovníka OSRAM GmbH zodpovedného za ochranu údajov poštou alebo prostredníctvom informačného formulára.

Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa z času na čas aktualizuje. Dátum poslednej aktualizácie nájdete na začiatku tohto vyhlásenia.

Podrobnej verzie našich Poznámok k ochrane údajov

V tomto vyhlásení o ochrane údajov sa uvádza, ako OSRAM a jeho dcérske spoločnosti (spolu OSRAM) využívajú vaše osobné údaje, aké opatrenia na ochranu vašich osobných údajov boli prijaté a aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov.

Úvod

Na ochranu osobných údajov kladie OSRAM veľký dôraz. Preto spracováva OSRAM vaše osobné údaje v súlade s predpismi európskeho nariadenia o ochrane údajov a ďalšími použiteľnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a o ich zabezpečení.

Zodpovedným v zmysle nariadenia o ochrane údajov a ďalších národných zákonov členských štátov na ochranu údajov, ako aj iných právnych predpisov, je OSRAM GmbH.

Spoločnosť zastupujú Ingo Bank a Babette Fröhlich

Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München
Nemecko

 • Telefón: +49 89 6213-0
 • Fax: +49 89 6213-2020
 • Contact us
 • Internet: www.osram.com, www.osram.de
 •  Kontakt na pracovníka zodpovedného za ochranu údajov: privacy@osram.com

V jednotlivých prípadoch môžu byť zodpovedné aj príslušné dcérske spoločnosti samy alebo spolu s OSRAM GmbH. Kontaktné údaje dcérskych spoločností nájdete v uvedenom zozname.

OSRAM získava a používa osobné údaje používateľov, len pokiaľ je to potrebné pre poskytovanie funkčnej webovej stránky.

Ak potrebujeme na spracovanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby, postupujeme podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia o ochrane údajov EÚ (NOÚ) ako právneho základu.

Pri spracovaní vašich osobných údajov s cieľom plnenia zmluvy medzi vami a OSRAM slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 lit. b) NOÚ). To platí aj pre postupy spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.

Ak je spracovanie osobných údajov potrebné na plnenie právneho záväzku, ktorému podlieha OSRAM, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) NOÚ.

V prípade, ak vyžadujú spracovanie osobných údajov pre život dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. d) NOÚ.

Ak je spracovanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov OSRAMU alebo tretej osoby a ak neprevažujú vaše záujmy na ochrane údajov základné práva a slobody nad záujmami OSRAMU alebo tretej osoby, potom ako právny základ pre spracovanie slúži čl. 6 ods. 1 písm. f) NOÚ.

Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako zanikne účel ich uloženia v pamäti. K uloženiu do pamäte môže okrem toho dôjsť vtedy, ak to európsky alebo národný zákonodarca predpokladá v právnych nariadeniach únie, zákonoch alebo iných predpisoch, ktorým podlieha OSRAM. K zablokovaniu alebo vymazaniu údajov dochádza aj vtedy, ak uplynie lehota na uloženie predpísaná v niektorej z vyššie uvedených noriem, iba že by ďalšie uloženie údajov v pamäti bolo potrebné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy.

1. Rozsah získavania údajov
Pri každom vyvolaní našich webových stránok sa automaticky registrujú údaje a informácie zo systému volajúceho počítača.

Získavajú sa pritom nasledujúce údaje:

 • Informácie o type prehliadača a použitej verzii
 • Operačný systém používateľa
 • Internetový provider používateľa
 • IP adresa používateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na našu internetovú stránku
 • Webové stránky, ktoré vyvoláva systém používateľa cez našu webovú stránku

Tieto údaje sa ukladajú do protokolov (logfile) nášho systému. K ukladaniu týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi používateľa nedochádza.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre dočasné uloženie údajov (a protokolov) je čl. 6 Abs. 1 lit. f) NOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Dočasné uloženie IP adresy systémom je potrebné na účely dodania webovej stránky do počítača používateľa. Na tento účel musí zostať uložená IP adresa používateľa počas trvania relácie.

Protokolový súbor sa ukladá s cieľom zabezpečenia funkčnosti webovej stránky. Okrem toho nám tieto údaje slúžia na optimalizáciu webovej stránky a na zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. Údaje sa v tejto súvislosti na účely marketingu nevyhodnocujú.

Tomuto účelu zodpovedá aj náš oprávnený záujem na spracovaní údajov podľa čl. 6 Abs. 1 lit. f) NOÚ.

4. Obdobie uloženia údajov do pamäte
Údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získavania. V prípade registrácie údajov s cieľom poskytnutia webovej stránky je to vtedy, keď sa ukončí príslušná relácia.

V prípade uloženia údajov do protokolu je to najneskôr po siedmich dňoch. Ďalej nasledujúce ukladanie je možné. V takomto prípade sa vymažú IP adresy používateľov alebo sa abstrahujú tak, že už nebude možné priradiť k nim volajúceho klienta.

5. Možnosť podania námietky
Evidovanie údajov na poskytnutie webovej stránky a ukladanie údajov do protokolu je nevyhnutné pre prevádzku internetovej stránky. Preto používateľ nemá možnosť voči tomu namietať.

1. Rozsah získavania údajov
V súvislosti so spracovaním údajov na zasielanie noviniek nedochádza k žiadnemu postúpeniu údajov tretím osobám. Údaje sa používajú výlučne na zasielanie noviniek.

 • a) Novinky sa zasielajú na základe prihlásenia sa používateľa na webovej stránke.

Na našich internetových stránkach existuje možnosť objednania bezplatných noviniek. Pri prihlásení k novinkám sa nám zasielajú údaje vložené do príslušnej masky.

Získavajú sa pritom nasledujúce údaje:

 • E-mailová adresa
 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • IP adresa volajúceho počítača
 • Dátum a čas registrácie

Na spracovanie údajov si vyžiadame v rámci prihlasovania váš súhlas a odkážeme vás na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

 • b) Zasielanie noviniek sa uskutočňuje na základe predaja tovarov alebo služieb.

Ak na našej internetovej stránke nadobúdate tovary alebo služby a pritom tu uložíte svoju e-mailovú adresu, môže sa následne použiť na zasielanie noviniek. V takomto prípade sa cez novinky zasiela výlučne priama reklama pre vlastné podobné tovary alebo služby.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom na spracovanie údajov po prihlásení sa používateľa k novinkám je v prípade udelenia súhlasu používateľom čl. 6 Abs. 1 lit. a) NOÚ.

Právnym základom na zasielanie noviniek v nadväznosti na predaj tovarov alebo služieb je § 7 ods. 3 zákona o nekalej súťaži.

3. Účel spracovania údajov
Získanie e-mailovej adresy používateľa slúži na doručovanie noviniek.

Získanie ostatných osobných údajov v rámci prihlasovacieho procesu slúži na zabránenie zneužitiu služieb alebo používaných e-mailových adries.

4. Obdobie uloženia údajov do pamäte
Údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získavania. E-mailová adresa používateľa zostáva uložená dovtedy, kým je aktívna objednávka noviniek.

5. Možnosť podania námietky
Objednávku noviniek môže používateľ kedykoľvek vypovedať. Na tento účel sa nachádza v každých novinkách zodpovedajúci odkaz.

1. Rozsah získavania údajov
Na našich internetových stránkach ponúkame používateľom možnosť registrácie s uvedením osobných údajov. Údaje sa pritom vkladajú do vstupnej masky, zašlú sa nám a uložia sa do pamäte. Tretím osobám sa nepostupujú.

Získavajú sa pritom nasledujúce údaje:

 • E-mailová adresa
 • Priezvisko, meno
 • Dátum narodenia
 • IP adresa volajúceho počítača
 • Dátum a čas registrácie

V rámci procesu registrácie sa získava súhlas používateľa na spracovanie týchto údajov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom na spracovanie údajov je v prípade súhlasu používateľa čl. 6 Abs. 1 lit. a) NOÚ.

Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, potom je dodatočným právnym základom pre spracovanie údajov čl. 6 Abs. 1 písm. b) NOÚ.

3. Účel spracovania údajov

 • a) Na poskytovanie určitých obsahov a služieb na našej webovej stránke
 • b) na plnenie zmluvy s používateľom alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.

4. Obdobie uloženia údajov do pamäte
Údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získavania.

Platí to pre údaje získavané počas registrácie, ak sa registrácia na našej internetovej stránke zruší alebo zmení.

Ak registrácia slúži na uzavretie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, platí to v prípade, ak údaje už nie sú potrebné na vykonanie zmluvy.

Po uzavretí zmluvy môže byť potrebné uložiť osobné údaje zmluvného partnera s cieľom plnenia zmluvných alebo zákonných povinností.

5. Možnosť podania námietky

Ako používateľ máte kedykoľvek možnosť zrušiť registráciu. Uložené údaje môžete kedykoľvek dať zmeniť alebo vymazať.

Ak registrácia slúži na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy, je predčasné vymazanie údajov možné len vtedy, ak tomu nebránia zmluvné alebo zákonné záväzky.

1. Rozsah získavania údajov
Na našej internetovej stránke sa nachádza kontaktný formulár, ktorý sa používa na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak používateľ využije túto možnosť, potom sa nám odošlú a uložia údaje zadané do vstupnej masky. Údaje sa následne použijú na spracovanie konverzácie. Údaje sa nepostupujú tretím osobám.

Získavajú sa pritom nasledujúce údaje:

 • E-mailová adresa
 • Priezvisko, meno
 • Dátum narodenia
 • IP adresa volajúceho počítača
 • Dátum a čas registrácie

Na spracovanie údajov si vyžiadame súhlas a odkážeme na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Okrem toho je možné kontakt nadviazať cez vám poskytnutú e-mailovú adresu. V tomto prípade sa uložia osobné údaje zaslané e-mailom.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom na spracovanie údajov je v prípade súhlasu používateľa čl. 6 Abs. 1 lit. a) NOÚ.

Právnym základom pre spracovanie údajov sprostredkované zaslaním e-mailu je čl. 6 Abs. 1 lit. f) NOÚ. Ak kontakt na uzavretie zmluvy smeruje e-mailom, potom je navyše právnym základom pre spracovanie čl. 6 Abs. 1 písm. b) NOÚ.

3. Účel spracovania údajov
Spracovanie osobných údajov zo vstupnej masky nám slúži len na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu e-mailom existuje aj oprávnený záujem na spracovaní údajov.

Ostatné spracovávané údaje slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

4. Obdobie uloženia údajov do pamäte
Údaje sa vymažú hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich získavania. Tento prípad nastáva spravidla pri ukončení konverzácie. Konverzácia je spravidla ukončená vtedy, ak z okolností vyplýva, že je dotknutá skutočnosť úplne objasnená.

5. Možnosť podania námietky
Ako používateľ máte kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov. Ak s nami nadviažete kontakt prostredníctvom e-mailu, môžete kedykoľvek podať námietku voči uloženiu svojich osobných údajov. V takomto prípade už nie je možné pokračovať v konverzácii.

V takomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje uložené pri nadviazaní kontaktu.

V niektorých prípadoch používame špecializovaných poskytovateľov služieb na spracovanie vašich údajov. Vyberáme a pravidelne kontrolujeme svojich poskytovateľov služieb. Spracúvajú osobné údaje iba v našom mene av prísnom súlade s našimi pokynmi na základe dohôd o spracovaní údajov.

V niektorých prípadoch sa vaše údaje spracúvajú aj v krajinách mimo Európskej únie (EÚ) alebo v Európskom hospodárskom priestore (EHP), kde vo všeobecnosti môže existovať nižšia úroveň ochrany údajov ako v Európe. V takýchto prípadoch zabezpečujeme, aby bola zaručená primeraná úroveň ochrany vašich údajov, napríklad prostredníctvom dohôd s našimi zmluvnými partnermi (ktorých kópia je k dispozícii na požiadanie), alebo vás žiadame o váš výslovný súhlas.

Pri spracovávaní vašich osobných údajov ste dotknutou osobou v zmysle NOÚ a máte nasledujúce práva voči zodpovednej osobe:

1. Právo na informácie
Od OSRAMU môžete požadovať potvrdenie o tom, či spracovávame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.

Ak dochádza k takémuto spracovaniu, môžete od zodpovednej osoby požadovať nasledujúce informácie:

 • o účeloch, na ktoré sa osobné údaje spracovávajú;
 • o kategóriách osobných údajov, ktoré sa spracovávajú;
 • o príjemcoch resp. kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo ešte budú osobné údaje sprístupnené;
 • o plánovanej lehote uloženia dotknutých osobných údajov v pamäti alebo, ak nie je možné uviesť konkrétne údaje, o kritériách na určenie lehoty uloženia v pamäti;
 • o existencii práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, práva na obmedzenie spracovania zodpovednou osobou alebo práva na námietku voči spracovaniu;
 • o práve na podanie sťažnosti orgánu dohľadu;
 • o všetkých disponibilných údajoch o pôvode údajov, ak neboli osobné údaje získané od dotknutej osoby;
 • o existencii automatického procesu rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 NOÚ a – prinajmenšom v týchto prípadoch, relevantných informáciách o involvovanej logike, ako aj dosahu a sledovaných účinkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu;
 • o tom, či osobné údaje vás sa dotýkajúce sa zasielajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ktoré vhodné garancie boli poskytnuté podľa čl. 46 NOÚ.

Pri spracovaní údajov na vedecké, historické alebo štatistické výskumné účely možno právo na informácie obmedziť do tej miery, v akej to pravdepodobne znemožňuje alebo vážne obmedzuje uskutočnenie výskumných alebo štatistických účelov a ak je obmedzenie potrebné na splnenie výskumných alebo štatistických účelov.

2. Právo na opravu
Máte voči OSRAMU právo na opravu a/alebo doplnenie, ak spracovávané osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú chybné alebo neúplné. OSRAM vykoná opravu bez meškania.

3. Právo na obmedzenie spracovania
Obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať za nasledujúcich podmienok:

 • ak popierate správnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, sa spracovanie údajov obmedzí na obdobie, ktoré zodpovednej osobe umožní skontrolovať správnosť osobných údajov;
 • ak je spracovávanie nezákonné a vy odmietnete vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie využívania osobných údajov;
 • ak zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, vy ich však potrebujete na uplatnenie, vykonanie alebo obhájenie právnych nárokov, alebo
 • ak podáte námietku voči spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 NOÚ a ak ešte je stanovené, či oprávnené dôvody zodpovednej osoby prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, obmedzené, môžu sa tieto údaje spracovávať – odhliadnuc od ich uloženia do pamäte – len s vaším súhlasom alebo na účel uplatnenia, vykonania alebo obhájenia právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu únie alebo členského štátu.

Ak bolo obmedzenie spracovania obmedzené za vyššie uvedených podmienok, bude vás o tom OSRAM informovať pred tým, než bude obmedzenie zrušené.

4. Právo na vymazanie
Môžete od OSRAMU požadovať, aby vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak platí niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo boli spracované iným spôsobom.
 • Odvolali ste svoj súhlas, o ktorý sa spracovanie opieralo podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) NOÚ, a neexistuje žiadny iný právny základ na spracovanie.
 • Vzniesli ste podľa čl. 21 ods. 1 NOÚ námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne uprednostnené oprávnené údaje na spracovanie alebo ste vzniesli námietku podľa čl. 21 ods. 2 NOÚ proti spracovaniu.
 • Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli spracované protiprávne.
 • Vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je potrebné na splnenie právneho záväzku podľa úniového práva alebo práva členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba,
 • Osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli získané s ohľadom na ponúkané služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 NOÚ (súhlas detí).

5. Právo byť zabudnutý
Ak OSMAR zverejnil osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak je OSRAM povinný podľa podmienok uvedených v bode 4 ich vymazať, potom OSRAM prijme s prihliadnutím na disponibilnú technológiu a náklady implementácie primerané opatrenia, aby informoval osoby zodpovedné za ďalšie spracovanie, že ste požadovali vymazanie všetkých odkazov k vaším osobným údajom.

6. Výnimky z práva na vymazanie
Právo na vymazanie neexistuje, ak je potrebné údaje spracovať

 • s cieľom vykonania práva na slobodné vyjadrenie názoru a informáciu;
 • s cieľom plnenia právneho záväzku, ktorý vyžaduje spracovanie podľa práva únie alebo členských štátov, ktorému podlieha zodpovedná osoba, alebo s cieľom plnenia úlohy vo verejnom záujme alebo uplatňovania verejnej moci, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) ako aj čl. 9 ods. 3 NOÚ;
 • na účely archivovania, vedeckého a historického výskumu alebo štatistické účely vo verejnom záujme podľa čl. 89 ods. 1 NOÚ, pokiaľ právo uvedené pod odsekom a) pravdepodobne znemožňuje uskutočnenie cieľov tohto spracovania alebo ho vážne ohrozuje, alebo
 • s cieľom uplatnenia, vykonania alebo obhájenia právnych nárokov.

7. Právo na oznámenie
Ak ste uplatnili svoje právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania voči OSRAMU, oznámime všetkým príjemcom, ktorým boli sprístupnené osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, túto opravu, vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania, ibaže by to bolo nemožné alebo spojené s neprimeranými nákladmi. Na požiadanie vám oznámime príjemcov.

8. Právo na prenosnosť údajov
Máte právo dostať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli OSRAMU, v štruktúrovanom, bežnom alebo strojovo čitateľnom formáte a zaslať ich inej zodpovednej osobe, ak

 • sa spracovanie opiera o súhlas podľa čl. 6 Abs. 1 lit. a) NOÚ alebo čl. 9 ods. 2 písm a) NOÚ alebo o zmluvu podľa čl. 6 Abs. 1 lit. b) NOÚ a
 • spracovanie sa vykonáva automatizovaným postupom.

Ďalej máte právo, aby osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, OSRAM priamo poslal inej zodpovednej osobe, pokiaľ je to technicky možné. Nesmú sa týmto obmedziť slobody a práva iných osôb.

Právo na prenosnosť údajov neplatí pre spracovanie osobných údajov, ktoré je potrebné na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri vykonávaní verejnej moci, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu.

9. Právo na námietku
Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) NOÚ; to platí aj pre vytváranie profilu podľa týchto právnych predpisov.

Následne OSRAM už nebude spracovávať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, iba ak by existovali pre spracovanie závažné legitímne dôvody, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracovanie slúži na uplatnenie, vykonávanie a obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, s cieľom prevádzkovania reklamy, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, s cieľom takejto reklamy, čo platí aj pre profilovanie, pokiaľ súvisí s takouto priamou reklamou.

Ak vznesiete námietku voči spracovaniu na takéto účely, potom sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, na tieto účely už nebudú spracovávať.

Pri spracovávaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré slúžia vedeckým alebo historickým výskumným účelom alebo štatistickým účelom podľa čl. 89 ods. 1 NOÚ, máte tiež právo vzniesť voči nemu námietku.

Vaše právo na námietku môže byť obmedzené do tej miery, v akej pravdepodobne znemožní realizáciu výskumných alebo štatistických účelov alebo ich vážne ohrozí, a ak je obmedzenie potrebné pre plnenie výskumných a štatistických účelov.

10. Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase v rámci práva na ochranu údajov
Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase v rámci práva na ochranu údajov. Odvolaním súhlasu zostáva nedotknutá právoplatnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu do jeho odvolania.

11. Automatizované rozhodnutie v jednotlivom prípade vrátane profilovania
Máte právo nebyť podrobený rozhodovaniu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní – vrátane profilovania, ktoré má voči vám právne dôsledky alebo má na vás iným spôsobom podstatný dosah. To neplatí, ak rozhodovanie

 • (1) je potrebné pre uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a zodpovednou osobou
 • (2) je prípustné na základe právnych predpisov únie alebo členských štátov, ktorým podlieha zodpovedná osoba, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov alebo
 • (3) sa vykonáva na základe vášho výslovného súhlasu.

Čo sa týka prípadov uvedených v (1) a (3) prijme OSRAM primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov, k čomu patrí najmenej právo na pôsobenie na zásah osoby zo strany zodpovednej osoby, na prednesenie vlastného stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

Ak spočívajú tieto rozhodnutia na použití osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 NOÚ, platia vyššie uvedené výnimky len vtedy, ak platí čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g) NOÚ a boli prijaté opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov.

12. Právo na sťažnosti na orgáne dohľadu
Bez ujmy na inom správnom právnom alebo súdnom opravnom prostriedku máte právo na sťažnosť na orgáne dohľadu, predovšetkým v členskom štáte miesta vášho pobytu, vášho pracoviska alebo miesta predpokladaného priestupku, ak ste toho názoru, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, porušujú NOÚ.

Orgán dohľadu, ktorému bola podaná sťažnosť, informuje sťažovateľa o stave a výsledkoch sťažnosti vrátane možnosti podania súdneho opravného prostriedku podľa čl. 78 NOÚ.

Ďalšie informácie a vyhlásenia k spomínaným právam nájdete na webovej stránke „Práva občanov“ Európskej komisie.