OSRAM – Všeobecné podmienky používania

1. Oblasť používania
1.1 Využívanie týchto internetových stránok („OSRAM-Website“) ponúkaných spoločnosťou OSRAM GmbH a/alebo jej dcérskymi spoločnosťami („OSRAM“) je predmetom nasledujúcich podmienok používania. Využívaním internetovej stránky OSRAM alebo, ak je potrebné osobitné prihlásenie, prihlásením vyhlasujete, že súhlasíte s podmienkami používania.

1.2 V jednotlivých prípadoch, napr. pri nákupe výrobkov a/alebo služieb, môžu sa aplikovať dodatočné špeciálne podmienky („špeciálne podmienky“). Aj špeciálne podmienky odporujú podmienkam používania, potom platia špeciálne podmienky.

2. Služby spoločnosti OSRAM
2.1 OSRAM vám poskytuje na svojich webových stránkach určité informácie a prípadne aj softvérové programy, príp. vrátane dokumentácie („softvér“). Využívanie informácií a softvéru poskytovaných na internetových stránkach OSRAM podlieha týmto podmienkam používania.

2.2 Spoločnosť OSRAM je oprávnená kedykoľvek prevádzku webovej stránky OSRAM čiastočne alebo v plnom rozsahu zastaviť.

3. Registrácia pre prístup k častiam chráneným heslom
3.1 Niektoré časti internetovej stránky OSRAMsú prístupné v záujme bezpečnosti obchodného styku len po osobnej registrácii a po prihlásení so zadaním hesla. . OSRAM si predovšetkým vyhradzuje právo aj doteraz voľne prístupné stránky podrobiť povinnej registrácii.

3.2 Na registráciu OSRAMOM neexistuje žiadny nárok.

3.3 Ak sa predpokladá registrácia, ste pri registrácii povinný uviesť pravdivé údaje a prípadne neskoršie zmeny údajov bez meškania oznámiť (ak možno online) OSRAMU. Ste povinný zabezpečiť, aby bola vami uvedená adresa aktívna a aby vám boli doručené e-maily zaslané na vašu e-mailovú adresu.

3.4 Po registrácii dostanete používateľské meno a heslo (spolu „používateľské údaje“) Po prvom prihlásení si zmeňte heslo, ktoré vám bolo zaslané, na heslo, ktoré bude známe iba vám. Používateľské údaje vám umožnia prezerať vaše údaje, meniť ich alebo príp. odvolať alebo rozšíriť svoje súhlasy so spracovaním údajov.

3.5 Ste povinný zabezpečiť, aby vaše používateľské údaje neboli sprístupnené tretím osobám, a zodpovedáte za všetky pod svojimi používateľskými údajmi vykonané objednávky a iné aktivity. Po ukončení každého použitia opustite oblasť, ktorá je chránená heslom. Ak sa dozviete, že tretie osoby zneužili vaše používateľské údaje, ste povinný to bez meškania písomne oznámiť OSRAMU, prípadne ešte vopred jednoduchých e-mailom. Po doručení oznámenia OSRAM zablokuje prístup k oblastiam chráneným týmito používateľskými údajmi. Blokovanie možno zrušiť až po tom, keď bude vylúčené pokračovanie v zneužívaní, a buď podáte OSRAMU osobitnú žiadosť, alebo sa nanovo zaregistrujete.

3.6 OSRAM je kedykoľvek oprávnený odvolať oprávnenie k prístupu zablokovaním prístupových údajov bez toho, aby musela uviesť dôvody, predovšetkým

 • ak ste uviedli nesprávne údaje,
 • porušili tieto podmienky používania alebo ste sa previnili voči povinnej starostlivosti pri zaobchádzaní s prístupovými údajmi,
 • previnili ste sa voči použiteľnému právu pri prístupe alebo využívaní internetovej stránky OSRAM alebo
 • počas dlhšieho obdobia ste nepoužívali internetovú stránku OSRAM.

3.7 Kedykoľvek môžete písomne požiadať o vymazanie svojej registrácie, ak tomu nebráni realizácia prebiehajúceho zmluvného vzťahu. OSRAM v takomto prípade vymaže všetky vaše používateľské údaje a všetky vaše uložené osobné údaje používateľa, hneď ako už nebudú potrebné.

4. Duševné vlastníctvo k informáciám a softvéru uverejneným na internetovej stránke OSRAMU
4.1 Informácie uverejnené na internetovej stránke OSRAMU vrátane redakčných materiálov, informačných textov, softvéru, dokumentácie, databáz, fotografií, videoklipov a audioklipov, materiálov na sťahovanie, ilustrácií, umeleckých výtvorov a iných grafických prvkov, materiálov, názvov, tovarových značiek a log sú vlastníctvom OSRAMU alebo poskytovateľa licencie OSRAMU a sú chránené autorskými, databázovými, značkovými a/alebo inými priemyselnými ochrannými právami. Tieto práva budete dodržiavať, predovšetkým nebudete odstraňovať alfanumerické znaky, značky a poznámky o autorských právach z informácií, softvéru, dokumentácií, ako ani z ich kópií.

4.2 Informácie na internetovej stránke OSRAM nesmiete systematicky sťahovať, rozmnožovať a rozširovať.

4.3 Slovná a obrazová značka OSRAM, iné produktové značky, obrázky a logá identifikujú výrobky OSRAM a sú ochrannými značkami OSRAMU alebo poskytovateľov licencií OSRAMU. Je možné, že k zápisu ešte nedošlo vo všetkých relevantných krajinách. Používanie týchto značiek je povolené len s výslovným súhlasom OSRAM GmbH. Používanie názvu OSRAM ako odkazu je povolené, napríklad v spojení s touto internetovou stránkou. Pre takéto použitie musí byť OSRAM GmbH vopred informovaná.

5. Užívacie práva k informáciám zverejneným na internetovej stránke OSRAM a k softvéru poskytnutému na internetovej stránke OSRAM
5.1 OSRAM vám poskytuje nevýlučné, odvolateľné, neprenosné a nie podlicencovateľné právo pristupovať k informáciám a softvéru na internetovej stránke OSRAM a na ich využívanie na osobné a nekomerčné účely. Okrem osobného a nekomerčného používania informácie uverejnené na internetovej stránke OSRAM nesmiete bez výslovného súhlasu OSRAM GmbH meniť, kopírovať, rozmnožovať, predávať, prenajímať, sprostredkovávať, inzerovať, uverejňovať, licencovať, spracovávať, využívať, dopĺňať alebo iným spôsobom zhodnocovať.

5.2 Okrem práv poskytnutých v bode 5.1 vám neposkytuje OSRAM ani mlčky ani iným spôsobom licenciu alebo právo na patent, značku alebo iné priemyselné ochranné právo. Navyše sa neposkytuje žiadna licencia alebo právo k autorskému právu alebo iné práva k informáciám uverejneným na internetovej stránke OSRAM.

6. Dodatočné podmienky používania pre softvér poskytnutý na internetovej stránke OSRAM.
6.1 Dodatočne k týmto podmienkam používania môže používanie softvéru poskytnutého na internetovej stránke OSRAMU podliehať špeciálnym podmienkam a/alebo podmienkam pre používanie softvéru. Špeciálne podmienky a/alebo podmienky pre používanie softvéru majú v prípade rozporov prednosť pred týmito podmienkami používania.

6.2 Softvérové programy vám prenecháme bezplatne v strojom čitateľnej forme. Nárok na vydanie zdrojového kódu existuje len s ohľadom na zdrojový kód open source softvéru, ktorého licenčné ustanovenia, ktoré pri postupovaní open source softvéru majú prednosť pred týmito podmienkami používania, predpisujú vydanie zdrojového kódu. V tomto prípade poskytne OSRAM zdrojový kód za úhradu nákladov.

6.3 Pokiaľ nedovoľujú záväzné právne predpisy niečo iné, nesmiete meniť softvér ani jeho dokumentáciu, rozkladať ho a vyberať z neho časti. Smiete vyhotoviť záložnú kópiu softvéru, ak je takáto kópia potrebná pre zabezpečenie budúceho používania na základe týchto podmienok.

7. Vaše povinnosti pri používaní internetovej stránky OSRAM
7.1 Využívanie informácií poskytovaných na internetových stránkach OSRAM podlieha týmto podmienkam používania a prípadne aplikovateľným špeciálnym podmienkam.

7.2 Pri používaní internetovej stránky OSRAM nesmiete:

 • spôsobiť osobám škodu, hlavne maloletým deťom, alebo porušovať ich osobné práva;
 • svojím správaním pri používaní porušiť tieto podmienky, ako ani prípadné aplikovateľné špeciálne podmienky;
 • svojím správaním pri používaní sa previniť voči dobrým mravom;
 • porušiť priemyselné ochranné a autorské práva alebo iné vlastnícke práva;
 • sprostredkovávať obsahy s vírusmi, tzv. trójskymi koňmi alebo inými programami, ktoré môžu poškodiť alebo meniť softvér;
 • poškodzovať, deaktivovať, preťažovať alebo iným spôsobom záporne pôsobiť na servery a siete, ktoré používa OSRAM;
 • zaobstarať si nepovolený prístup k účtom, počítačovým systémom alebo sieťam, ktoré sú spojené s internetovou stránkou OSRAM;
 • vkladať, ukladať alebo vysielať hyperlinky alebo obsahy, ku ktorým nemáte oprávnenie, hlavne ak hyperlinky alebo obsah porušujú ochranu tajomstva alebo sú protiprávne; alebo
 • šíriť reklamu alebo nevyžiadané e-maily (takzvaný „spam“) alebo nevhodné varovanie pred vírusmi, chybnými funkciami a podobne alebo vyzývať na účasť na výherných hrách, systémoch snehovej gule, reťazových e-mailoch, pyramídových hrách a podobných akciách.

7.3 Framovanie internetovej stránky OSRAM nie je povolené.

7.4 OSRAM môže prístup na internetovú stránku OSRAM kedykoľvek zablokovať, najmä ak porušíte povinnosti podľa týchto podmienok použitia,

8. Ručenie OSRAMU
8.1 OSRAM zodpovedá za „vlastné obsahy“ na internetovej stránke OSRAM v súlade so všeobecne platnými zákonmi. OSRAM však neručí za správnosť a úplnosť informácií nachádzajúcich sa na internetovej stránke OSRAMU. Od týchto vlastných obsahov treba odlíšiť krížové odkazy („linky“) na obsahy poskytované inými poskytovateľmi. OSRAM poskytuje na používanie „cudzie obsahy“ priečnymi odkazmi. Tieto cudzie obsahy boli pri prvom nastavení linku overené , či neporušujú občianskoprávne alebo trestnoprávne predpisy. Nie je však možné vylúčiť, že ich obsah nebol dodatočne zmenený príslušnými poskytovateľmi. OSRAM nekontroluje neustále zmeny obsahov, na ktoré sa na internetovej stránke OSRAMU odkazuje, ktoré by nanovo zakladali možnosť zodpovednosti za tento obsah. Ak by ste boli toho názoru, externé stránky, na ktoré sa odkazuje, porušujú platné právo alebo majú inak neprimeraný obsah, prosím, oznámte nám to.

8.2 OSRAM sa snaží, aby internetová stránka OSRAM bola k dispozícii bez prerušenia a sprostredkovanie alebo sťahovanie softvéru fungovalo bez chýb. Vzhľadom na vlastnosti internetu a počítačových systémov neposkytuje na to OSRAM žiadnu záruku. Predovšetkým môže dôjsť príležitostne k prerušeniu alebo obmedzeniu prístupu na internetovú stránku OSRAM s cieľom úprav alebo aktualizácií.

8.3 Za nároky na náhradu škody ručí OSRAM podľa zákonných predpisov v prípade (1) úmyselného konania a hrubej nedbalosti, (2) pri poškodení zdravia, telesného poškodenia alebo smrti, (3) kvôli prevzatiu záruky za dodávku alebo vlastnosti, (4) pri úmyselnom zamlčaní nedostatku, ako aj (5) v prípade nárokov na základe zákona o zodpovednosti za výrobok.

8.4 Ak OSRAM z vlastnej viny poruší zmluvnú povinnosť alebo ak máte nárok na náhradu škody namiesto plnenia, potom je ručenie obmedzené na náhradu za typicky vzniknutú, predpokladateľnú škodu. Podstatné zmluvné povinnosti v tomto zmysle sú také záväzky, ktoré chránia podstatné zmluvné postavenia objednávateľa, ktoré mu má poskytnúť zmluva podľa jej obsahu a účelu, ďalej také zmluvné záväzky, práve ktorých splnenie umožňuje riadne vykonanie zmluvy a na ktorých dodržanie sa môže objednávateľ pravidelne spoliehať (napríklad včasné dodanie s dohodnutými, resp. v špecifikácii stanovenými vlastnosťami, a vhodnosť výrobkov pre dohodnutý účel, resp. účel uvedený v opisoch výrobkov). Inak sú nároky na náhradu škody (napr. náhrada škody a náhrada nákladov) voči nám vylúčené.

8.5 Informácie na internetovej stránke OSRM môžu obsahovať špecifikácie a všeobecné opisy technických možností výrobkov, ktoré nemusia vždy platiť (napr. v dôsledku zmeny výrobku). Požadované charakteristiky výrobkov si preto treba dohodnúť v jednotlivom prípade pri nákupe.

9. Vírusy
Hoci sa OSRAM neustále snaží chrániť internetovú stránku OSRAM pred vírusmi, nemôže OSRAM garantovať, že je stránka bez vírusov. Pred použitím internetovej stránky OSRAM a predovšetkým pred sťahovaním informácií alebo softvéru sa musíte postarať pre vlastnú bezpečnosť, ako aj na zabránenie výskytu vírusov na internetovej stránke OSRAM o primerané a aktuálne bezpečnostné opatrenia a skener vírusov.

10. Špecifické národné požiadavky a kontaktné informácie
10.1 Jednotlivé stránky internetovej domény OSRAM prevádzkuje a zodpovednosť za ne nesie v tiráži konkrétnej stránky OSRAM spolu s kontaktnými údajmi uvedená spoločnosť (OSRAM GmbH a/alebo jej dcérska/-e spoločnosť/-ti).

10.2 Stránky zohľadňujú požiadavky príslušnej krajiny, v ktorej má zodpovedná spoločnosť svoje sídlo. OSRAM nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, že informácie alebo softvér na internetovej stránke OSRAM možno vyvolávať a sťahovať aj mimo miesta dotknutej krajiny. Ak na internetovú stránku OSRAM pristupujú používatelia z miest mimo príslušnej krajiny, zodpovedajú výlučne oni sami za dodržiavanie predpisov príslušného národného práva. Prístup k informáciám a softvéru na internetovej stránke OSRAM nie je povolený z krajín, v ktorých je takýto prístup protiprávny. V takomto prípade a ak by chcel používateľ nadviazať obchodný vzťah s OSRAMOM, mal by nadviazať kontakt s príslušnými zástupcami OSRAMU.

11. Kontrola exportu
Vývoz určitých informácií a softvéru môže podliehať – napr. vzhľadom na spôsob a účel použitia alebo konečného umiestnenia – povinnému súhlasu. Používateľ bude dôsledne dodržiavať vývozné predpisy, najmä EÚ, členských štátov EÚ, ako aj USA, príslušné pre informácie a softvér. Pokiaľ to bude príslušné, označí OSRAM informácie a softvér, čo sa týka schvaľovacích povinností podľa nemeckého zoznamu tovaru a zoznamu tovaru EÚ, na ktorý sa vzťahujú obmedzenia pri vývoze, ako aj zoznamu US-Commerce Control List.

12. Ochrana údajov
Osobné údaje, ktoré sa poskytujú alebo evidujú cez túto internetovú stránku alebo v spojení s ňou, sa môžu používať iba podľa ustanovení právnych predpisov o ochrane údajov a podľa smernice o ochrane údajov spoločnosti OSRAM. Predmetné podmienky používania podliehajú na tejto internetovej stránke uverejnenej v Smernici o ochrane údajov.

13. Zmeny podmienok používania
13.1 OSRAM si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny týchto podmienok používania alebo špeciálnych podmienok. Pre používanie internetovej stránky OSRAM platia podmienky používania a špeciálne podmienky, ktoré platia v čase, keď stránku používate.

13.2 Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto podmienok používania alebo špeciálnych podmienok neúčinné, účinnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá.

14. Vedľajšie ustanovenia, použiteľné právo, sídlo súdu
14.1 Vedľajšie ustanovenia k týmto podmienkam používania si vyžadujú písomnú formu.

14.2 Platí nemecké právo s vylúčením obchodného práva OSN (CISG). Sídlom súdu je, ak ste podnikateľom v zmysle obchodného zákonníka, Mníchov.

14.3 Pri problémoch s tovarom alebo službami kúpenými na internetovej stránke OSRAM máte možnosť v zmysle Európskeho nariadenia 524/2013 využiť online platformu na riešenie sporov, ktorú poskytuje Európska komisia pod http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tu si môžete podať sťažnosť, ktorú bude riešiť nezávislý orgán na riešenie sporov. .

Stav: 2018