OSRAM - Podmienky použitia

1. Rozsah použitia
1.1 Každé použitie týchto ("webových stránok OSRAM") poskytovaných spoločnosťou OSRAM GmbH a/alebo jej dcérskymi spoločnosťami ("OSRAM") je predmetom týchto Podmienok použitia. Tieto Podmienky použitia sa môžu doplniť, upraviť alebo nahradiť inými podmienkami napr. pri nákupe výrobkov alebo služieb. Prihlásenie na tieto webové stránky, alebo ak sa prihlásenie nevyžaduje, prístup alebo použitie týchto webových stránok znamená prijatie týchto Podmienok použitia v aktuálnej verzii.

1.2 Za predpokladu, že užívateľom webových stránok spoločnosti OSRAM je firemný zákazník, t.j. stránky využíva na účely obchodu, podnikania alebo v mene verejnej inštitúcie alebo spoločnosti, článok § 312e ods. 1, veta 1, č. 1 - 3 nemeckého občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

2. Služby
2.1 Webové stránky OSRAM obsahujú špecifické informácie a softvér, prípadne aj súvisiacu dokumentáciu na prezeranie alebo stiahnutie.

2.2 OSRAM si vyhradzuje právo kedykoľvek prerušiť prevádzku svojej webovej stránky, a to čiastočne alebo úplne. Vzhľadom na povahu internetu a počítačových systémov OSRAM nemôže niesť zodpovednosť za neustálu dostupnosť webových stránok spoločnosti OSRAM.

3. Registrácia, heslo
3.1 Niektoré webové stránky spoločnosti OSRAM môžu byť chránené heslom. V záujme bezpečnosti obchodných transakcií iba registrovaní Užívatelia môžu pristupovať na tieto stránky. OSRAM si vyhradzuje právo na zamietnutie registrácie ktoréhokoľvek Užívateľa. OSRAM si tiež vyhradzuje právo vyžadovať registráciu Užívateľa na stránkach, ktoré boli predtým voľne prístupné. OSRAM je oprávnený kedykoľvek a bez povinnosti zdôvodnenia odmietnuť Užívateľovi právo na prístup do oblasti zabezpečenej heslom blokovaním jeho užívateľských údajov (definovaných nižšie), najmä ak Užívateľ

  • poskytuje nesprávne údaje na účely registrácie,
  • porušuje tieto Podmienky použitia alebo ak nevenuje dostatočnú starostlivosť narábaniu so svojimi užívateľskými údajmi,
  • porušuje platné zákony pri prístupe alebo používaní webových stránok OSRAM,
  • nepoužíva webové stránky OSRAM dlhší čas.

3.2 Pri registrácii je Užívateľ povinný poskytovať presné údaje a tam, kde sa tieto údaje časom menia, je povinný tieto údaje aktualizovať (online spôsobom, v maximálne možnej miere) bez zbytočného odkladu. Užívateľ musí zabezpečiť, aby jeho e-mailová adresa dodaná spoločnosti OSRAM bola v každom čase funkčná a na ktorej sa dá Užívateľ kedykoľvek kontaktovať.

3.3 Na základe registrácie je Užívateľovi poskytnutý prístupový kód pozostávajúci z identifikačného mena Užívateľa a hesla ("užívateľské údaje"). Pri prvom prístupe je Užívateľ povinný zmeniť si heslo automaticky pridelené spoločnosťou OSRAM na heslo známe iba Užívateľovi. Užívateľské údaje umožňujú Užívateľovi prezerať alebo meniť si svoje údaje a udeľovať alebo odvolávať súhlas na spracovanie svojich údajov.

3.4 Užívateľ musí zaistiť, aby užívateľské údaje neboli prístupné tretej osobe a je zodpovedný za všetky transakcie alebo iné aktivity vykonané pod svojimi užívateľskými údajmi. Na konci každej online relácie sa Užívateľ musí odhlásiť z heslom chránenej oblasti. Ak Užívateľ zistí, že tretia osoba zneužíva jeho užívateľské údaje, musí bez zbytočného odkladu a písomne oznámiť túto skutočnosť spoločnosti OSRAM, ak je to možné, okamžite prostredníctvom e-mailu.

3.5 Po prijatí oznámenia podľa čl. 3.4 OSRAM zamietne prístup do heslom chránenej oblasti pre tieto užívateľské údaje. Prístup Užívateľa bude obnovený na základe žiadosti Užívateľa alebo na základe novej registrácie.

3.6 Užívateľ môže kedykoľvek písomne požadovať ukončenie svojej registrácie za predpokladu, že vymazanie nenaruší správne plnenie zmluvného vzťahu. V takom prípade OSRAM vymaže všetky užívateľské údaje a všetky osobné údaje Užívateľa hneď, akonáhle tieto údaje už nebudú potrebné.

4. Práva na použitie informácií, softvéru a dokumentácie
4.1 Použitie akýchkoľvek informácií, softvéru alebo dokumentácie sprístupnených na tejto webovej stránke spoločnosti OSRAM podlieha týmto Podmienkam použitia. Samostatne dohodnuté licenčné podmienky majú prednosť pred týmito Podmienkami použitia.

4.2 OSRAM udeľuje Užívateľovi nevýhradné a neprenosné licenčné práva na použitie informácií, softvéru a dokumentácie sprístupnených Užívateľovi na webových stránkach spoločnosti OSRAM v dohodnutom rozsahu, alebo ak takáto dohoda neexistuje, v rozsahu zodpovedajúcom účelu zamýšľanom spoločnosťou OSRAM pri sprístupnení uvedeného obsahu za predpokladu, že neplatí žiadne z obmedzení uvedených v článku 5.

4.3 Softvér sa poskytuje zdarma v objektovom kóde. Neexistuje žiadna povinnosť zverejňovať zdrojový kód softvéru. Neplatí to pre zdrojový kód otvorených (Open Source) softvérov, ktorých licenčné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami týchto Podmienok použitia, keď sa takýto softvér odovzdáva a vyžaduje dostupnosť zdrojového kódu. V takom prípade spoločnosť OSRAM sprístupní zdrojový kód za úhradu vynaložených nákladov.

4.4 Informácie, softvér a dokumentáciu nesmie Užívateľ nikdy rozširovať tretím stranám, nesmie ich prenajímať alebo sprístupňovať akýmkoľvek spôsobom. Ak to nie je dovolené záväzným predpisom, Užívateľ nesmie softvér alebo dokumentáciu pozmeňovať, rozkladať, vykonávať spätný inžiniering či dekompilovať tak vcelku, ako aj oddeľovať z neho časti. Užívateľ si smie zhotoviť jednu záložnú kópiu softvéru, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie jeho budúceho použitia v súlade s týmito Podmienkami použitia.

4.5 Informácie, softvér a dokumentácia sú chránené autorským zákonom, ako aj medzinárodnými dohodami, inými zákonmi a dohodami súvisiacimi s duševným vlastníctvom. Užívateľ je povinný dodržiavať tieto zákony a najmä nesmie pozmeňovať, utajovať alebo odstraňovať žiaden alfanumerický kód, značku alebo označenie autorského práva z informácie, softvéru, dokumentácie alebo z ich kópie.

4.6 Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 69a a nasl. Nemeckého autorského zákona.

5. Duševné vlastníctvo
5.1 Materiál prezentovaný na webových stránkach spoločnosti OSRAM vrátane všetkého obsahu, informácií, fotografií, ilustrácií, grafík, názvov, ochranných známok a logotypov, sú majetkom OSRAM GmbH alebo jeho licencujúcich osôb a sú chránené autorským zákonom, zákonom na ochranu obchodných značiek a ostatnými právami duševného vlastníctva. Tento materiál je určený iba na osobné nekomerčné použitie. Bez ohľadu na konkrétne ustanovenia článku 4 týchto Podmienok použitia, obsah webových stránok spoločnosti OSRAM tak, ako je popísaný vyššie, nesmie byť pozmeňovaný, kopírovaný, rozmnožovaný, predávaný, prenajímaný, zneužívaný, doplňovaný alebo využívaný iným spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti OSRAM GmbH.

5.2 Nič čo je uvedené vyššie sa nesmie interpretovať tak, že sa implicitne alebo akokoľvek ináč poskytuje licencia alebo právo na použitie patentu, ochrannej známky alebo iného práva duševného vlastníctva spoločnosti OSRAM GmbH. Takisto sa neposkytuje žiadna licencia ani právo na použitie autorského práva alebo iných práv k materiálom uvedeným vyššie.

5.3 Textové a grafické vyobrazenie ochrannej známky OSRAM, iné ochranné známky produktov, ilustrácie a logotypy identifikujú produkty značky OSRAM a sú majetkom spoločnosti OSRAM GmbH. V niektorých prípadoch ešte registrácia neprebehla vo všetkých dotknutých krajinách.

5.4 Na použitie týchto názvov a ochranných známok sa vyžaduje výslovné povolenie spoločnosti OSRAM GmbH. Použitie názvu OSRAM ako odkazu je dovolené, napr. pri odkazovaní sa na túto webovú stránku. Také použitie ale musí byť spoločnosti OSRAM GmbH vopred oznámené.

6. Povinnosti Užívateľa
6.1 Pri prístupe na webové stránky spoločnosti OSRAM alebo pri ich používaní Užívateľ nesmie

  • poškodzovať iné osoby, predovšetkým maloletých, alebo obmedzovať ich osobnostné práva;
  • svojim spôsobom použitia webových stránok budiť verejné pohoršenie;
  • porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné vlastnícke práva;
  • nahrávať akýkoľvek obsah s vírusom, takzvaného „trójskeho koňa“ alebo akýkoľvek iný program, ktorý by mohol poškodiť údaje;
  • prenášať, uchovávať alebo nahrávať hyperlinkové odkazy alebo obsah, na ktoré Užívateľ nemá oprávnenie, najmä ak takéto hyperlinkové odkazy alebo obsah predstavujú porušenie dôvernosti alebo ak sú protiprávne;
  • rozširovať reklamné alebo nevyžiadané e-maily (tzv. "spam"), falošné výstrahy pred vírusmi či chybami alebo podobný materiál; okrem toho Užívateľ nesmie ponúkať účasť v lotériách, v systéme snehovej gule, v reťazových listoch, v pyramídovej hre alebo v podobných aktivitách

6.2 OSRAM môže kedykoľvek zamietnuť prístup na webové stránky spoločnosti OSRAM, najmä ak Užívateľ poruší ktorúkoľvek svou povinnosť vyplývajúcu z týchto Podmienok použitia.

7. Hyperlinkové odkazy
Webové stránky spoločnosti OSRAM môžu obsahovať hyperlinkové odkazy na webové stránky tretích strán. OSRAM nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok, nevydáva k takýmto stránkam ani k ich obsahu žiadne stanoviská ani neposkytuje podporu. OSRAM nemá dosah na informácie uverejnené na takýchto stránkach a nie je zodpovedný za obsah a informácie tam uvedené. Riziká súvisiace s použitím takých webových stránok nesie výhradne Užívateľ.

8. Zodpovednosť
8.1 Pri všetkých druhoch škôd berieme na seba zodpovednosť v súlade s ustanoveniami právnych predpisov iba v prípade (1) úmyselnej a hrubej nedbanlivosti, (2) v prípade poškodenia zdravia, úrazu alebo smrti, (3) v prípade prevzatia dodávky alebo pri záruke kvality, (4) v prípade úmyselného zamlčania skutočnosti a (5) v prípade vyhlásenia o zhode podľa zákona o zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom. Ak vlastným pričinením zaviníme porušenie svojich základných povinností alebo ak je klientovi uznaná náhrada škody namiesto plnenia, naša zodpovednosť sa obmedzuje na náhradu bežne sa vyskytujúcich predvídateľných škôd. Žiadne iné nároky na odškodenie (napr. pri následných škodách) sa nemôžu vzniesť proti našej spoločnosti. Za základné povinnosti sa na účely týchto podmienok použitia rozumejú povinnosti súvisiace s ochranou základného právneho postavenia zákazníka, ktoré má zmluva poskytovať v súlade so svojim obsahom a účelom; okrem toho sa za základné povinnosti považujú tie, ktoré umožňujú plnenie zmluvy a na ktoré sa zákazník bežne spolieha (napr. dodávka dohodnutých výrobkov s dohodnutými vlastnosťami príp. vlastnosťami uvedenými v technických špecifikáciách, v riadnom termíne a vhodnosť týchto výrobkov na stanovený účel resp. na účel uvedený v popise výrobku).

8.2 Informácie uvedené na webovej stránke spoločnosti OSRAM môžu obsahovať špecifikácie alebo všeobecný popis týkajúci sa technických možností jednotlivých výrobkov, ktoré nemusia byť v určitých prípadoch k dispozícii (napr. z dôvodu zmien vo výrobe). Požadované vlastnosti výrobkov musia byť preto v každom jednotlivom prípade vzájomne odsúhlasené v čase nákupu.

9. Vírusy
OSRAM robí všetko pre to, aby webové stránky OSRAM neobsahovali vírusy, nemôže však túto skutočnosť garantovať. Užívateľ musí pre svoju vlastnú bezpečnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia a pred sťahovaním akýchkoľvek informácií, softvéru alebo dokumentácie aktivovať antivírusový skener.

10. Kontrola vývozu
Export určitých informácií, softvéru alebo dokumentácie môže podliehať schvaľovaniu napr. z dôvodu povahy, zamýšľaného použitia alebo koncového určenia. Užívateľ je povinný prísne dodržiavať všetky predpisy viažuce sa na export informácií, softvéru a dokumentácie, najmä predpisy EÚ, ale aj predpisy jednotlivých členských krajín EÚ a USA. OSRAM je povinný takéto informácie, softvér alebo dokumentáciu vyžadujúce schválenie označiť v súlade s vývoznými kontrolnými zoznamami Nemecka a EÚ ako aj s obchodnými kontrolnými zoznamami Spojených štátov.

11. Ochrana dôvernosti údajov
Zhromažďovanie, používanie a spracúvanie osobných údajov užívateľov webových stránok spoločnosti OSRAM sa uskutočňuje v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu dôvernosti údajov a s vnútornými pravidlami spoločnosti OSRAM na ochranu dôvernosti údajov, ktoré sú k dispozícii na internete: Privacy.

12. Dodatočné dohody, miesto jurisdikcie, platná legislatíva
12.1 Všetky zmluvné dodatky musia mať písomnú formu.

12.2 Ak je Užívateľ obchodníkom v zmysle nemeckého Obchodného zákonníka (Handelsgesetzbuch), miestom jurisdikcie je Mníchov.

12.3 Jednotlivé časti webových stránok OSRAM sa prevádzkujú a spravujú spoločnosťou OSRAM a/alebo jej dcérskymi spoločnosťami. Webové stránky sú vyhotovené v súlade s príslušnými zákonmi tej krajiny, kde má zodpovedná spoločnosť svoje sídlo. OSRAM nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že sa informácie, softvér a/alebo dokumentácia zverejnené na webových stránkach OSRAM dajú prehliadať alebo sťahovať v miestach mimo týchto krajín. Ak Užívateľ pristupuje na webové stránky OSRAM mimo takejto krajiny, je výlučne sám zodpovedný za súlad so všetkými príslušnými miestnymi zákonmi. Zakazuje sa prístup k informáciám, softvéru a/alebo dokumentácii na webových stránkach OSRAM z krajín, kde je takýto obsah nezákonný. V takých prípadoch ak Užívateľ chce vstúpiť do obchodného vzťahu so spoločnosťou OSRAM, musí kontaktovať zástupcov spoločnosti OSRAM v danej krajine.

12.4 Tieto Podmienky použitia sa riadia nemeckým právnym poriadkom. Miestom jurisdikcie je Mníchov. Nemecký zákon o jednotnom uzatváraní zmlúv pri medzinárodnom predaji hnuteľných tovarov zo 17. júla 1973 a Dohoda Organizácie spojených národov o zmluvách pri medzinárodnom predaji tovarov (CISG) z 11. apríla 1980 sa neuplatňujú.

Apríl 2006