Podmienky účasti a predpisy o ochrane údajov

Žrebovanie cien v súťaži pre koncových spotrebiteľov

1. Účel a organizátor ponuky
Tieto podmienky účasti a ustanovenia o ochrane údajov upravujú podmienky účasti v súťaži, ktorú organizuje spoločnosť OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 4, 80807 Mníchov (OSRAM), ako aj zhromažďovanie a používanie údajov zhromaždených alebo poskytnutých účastníkmi.

Účasťou v súťaži účastník akceptuje tieto podmienky účasti a informácie o ochrane údajov.

2. Účastníci a podmienky účasti
Zúčastniť sa môžu všetky osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov, majú bydlisko v Slovenskej republike a vyhlásili, že súhlasia s podmienkami účasti a ochranou údajov. Zamestnanci spoločnosti OSRAM GmbH a jej dcérskych a pridružených spoločností, ako aj ich príbuzní a zamestnanci spoločností zapojených do súťaže sú z účasti vylúčení.

Šanca na výhru a účasť v súťaži nezávisí od nákupu tovaru alebo služieb od spoločnosti OSRAM.

Spoločnosť OSRAM si vyhradzuje právo vylúčiť účastníkov zo súťaže na základe nepravdivých informácií, manipulácie, porušenia týchto pravidiel účasti a ochrany údajov alebo použitia nepovolených pomôcok (vrátane využitia súťažných služieb atď.).

Súťaž bude prebiehať od 05. 06. 2024 do 25. 06. 2024.

Za správnosť údajov poskytnutých na účely účasti v súťaži zodpovedá výlučne účastník. Všetky osobné údaje musia byť správne a musia zodpovedať údajom účastníka.

3. Výhry a realizácia súťaže
Metóda:
Výhercov vyžrebuje interná porota spomedzi všetkých registrovaných koncových zákazníkov.

V rámci tejto súťaže spoločnosť OSRAM rozdáva päť párov legálnych náhradných LED svetelných zdrojov NIGHT BREAKER W5W LED.

4. Odovzdanie výhry
Proces od účasti až po odovzdanie výhry:

1. Registrácia prostredníctvom odkazu uvedeného na webovej stránke spoločnosti OSRAM.
2. Uvedenie všetkých kontaktných údajov koncového používateľa alebo jeho zamestnancov na registračnom portáli: Oslovenie, adresa, vlastná e-mailová adresa, meno, priezvisko, krajina, preferovaný jazyk a skupina zákazníkov.
3. Osobné údaje sú potrebné na registráciu, spracovanie súťaže a oznámenie výhry.
4. Potvrdenie registrácie formou double opt-in, t. j. dodatočné potvrdenie registrácie samostatným potvrdzujúcim e-mailom.
5. Registrácia je následne dokončená
6. Výhercovia budú následne informovaní spoločnosťou OSRAM prostredníctvom osobného e-mailu.
7. Výhra bude zaslaná poštou na náklady spoločnosti OSRAM.

V prípade nedoručenia výhry nie je spoločnosť OSRAM povinná vykonávať ďalšie zisťovanie. V takom prípade nárok na výhru zaniká. Nárok účastníka na výhru zaniká aj v prípade, že výhru nie je možné správne odoslať z dôvodu nesprávnych údajov.

5. Nariadenia o ochrane údajov
Účasťou v súťaži účastník súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a používaním osobných údajov uvedených v bode 4 (vrátane mena, adresy). Zhromažďovanie osobných údajov požadovaných v súvislosti so súťažou sa uskutočňuje výlučne na účely súťaže spoločnosťou OSRAM a spoločnosťami, ktoré na tento účel určila. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Proti používaniu a uchovávaniu údajov možno kedykoľvek vzniesť námietku zaslaním e-mailu prostredníctvom online kontaktného formulára alebo centra preferencií. V takom prípade budú všetky údaje účastníka vymazané a účasť v súťaži bude zrušená.

Aj po skončení zmluvy môže byť potrebné uchovávať osobné údaje pre účely plnenia zmluvných alebo zákonných povinností. Napríklad vaše údaje musia byť uchovávané v rámci doby uchovávania našich obchodných údajov podľa obchodného a daňového práva. Pre údaje relevantné podľa daňového a obchodného práva platia zákonné lehoty uchovávania šesť a desať rokov. Údaje výhercov sú relevantné na účtovné účely a musia sa uchovávať ako účtovné doklady. Musíme preukázať, že žrebovanie výhier bolo vykonané správne a že výhra bola poskytnutá v rámci zákonných premlčacích lehôt.

Údaje budú poskytnuté tretím stranám len na účely odovzdania výhry (logistickej spoločnosti). Údaje výhercov budú poskytnuté logistickej spoločnosti len na účely spracovania výhry alebo odovzdania výhry. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

Zodpovedný orgán
Správcom údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pre túto súťaž je spoločnosť OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Str. 4, 80807 Mníchov, Nemecko.
Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

V súlade so zákonnými požiadavkami máte právo:

  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním údajov s účinnosťou do budúcnosti,
  • byť nami informovaný o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 GDPR, § 34 BDSG), t. j. môžete od nás získať informácie o tom, aké údaje o vás spracúvame,
  • na opravu (čl. 16 GDPR), ak sú nami uložené osobné údaje nesprávne alebo neúplné,
  • na vymazanie (čl. 17 GDPR, § 35 BDSG), ak už nie sme oprávnení uchovávať vaše osobné údaje,
  • na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR, § 35 BDSG), ak nemôžeme alebo nesmieme vymazať vaše osobné údaje, ale namiesto toho existujú podmienky na obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom a ich spracovania,
  • na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), t. j. právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Ak chcete uplatniť svoje práva, stačí nám poslať jednoduchú správu. Môžete použiť tieto kontaktné údaje:
- poštou:
OSRAM GmbH
AMSP EM MK DB
Marcel-Breuer-Str. 4
80807 Mníchov
Mníchov, Nemecko

- E-mailom: AML-sales-support@osram.com

6. Úradník pre ochranu údajov
Úradníka pre ochranu údajov prevádzkovateľa môžete kontaktovať takto

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 4
80807 Mníchov
Mníchov, Nemecko
Telefón: +49 89 6213-0
Fax: +49 89 6213-2020
Online kontaktný formulár
Internet: www.osram.com, www.osram.sk
E-mail: osram@osram.cz

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov: privacy@osram.com

7. Vylúčenie účastníkov
Spoločnosť OSRAM si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka, ktorý porušil tieto Podmienky a/alebo manipuloval alebo sa pokúsil manipulovať proces účasti alebo Súťaž, napr. využívaním Služieb Súťaže. Spoločnosť OSRAM má právo vylúčiť zo súťaže najmä účastníkov, ktorí chcú vylúčiť obscénne, urážlivé, inkriminujúce, etnicky urážlivé, násilné, pornografické, obťažujúce, nevhodné pre maloletých, rasistické, poburujúce, xenofóbne, pravicovo extrémistické fotografie a/alebo nevhodné fotografie, popisky a/alebo komentáre. Ak sa uplatnia vyššie uvedené podmienky vylúčenia, všetky ceny môžu byť odmietnuté a následne vyžiadané späť.

8. Zodpovednosť
Spoločnosť OSRAM a jej príslušní právni zástupcovia a sprostredkovatelia sú zodpovední za škody, ktoré utrpel predplatiteľ, len ak boli škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou zo strany spoločnosti OSRAM, jej právnych zástupcov alebo sprostredkovateľov. Toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na škody vyplývajúce z poškodenia života, tela alebo zdravia. Okrem toho sa neuplatňuje v prípade porušenia základných zmluvných povinností. V takom prípade je zodpovednosť spoločnosti OSRAM obmedzená čo do výšky a obsahu na také škody, ktoré boli typické a predvídateľné v čase uzavretia licenčnej zmluvy. Podstatná zmluvná povinnosť znamená povinnosť, ktorej plnenie je nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy a na ktorej plnenie sa zmluvný partner môže pravidelne spoliehať.

9. Ostatné ustanovenia
Tieto podmienky účasti a právny vzťah medzi účastníkom a spoločnosťou OSRAM sa riadia výlučne nemeckým právom.

Ak jednotlivé ustanovenia Podmienok účasti sú alebo sa stanú neplatnými, platnosť ostatných Podmienok účasti tým nie je dotknutá.

Kontakt:
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Str. 4
80807 Mníchov
Mníchov, Nemecko
Online kontaktný formulár
www.osram.com

Zastupujú Rainer Barthel a Babette Fröhlich
Predseda dozornej rady: Dr. Thomas Stockmeier
Predseda predstavenstva: Rainer Barthel

Zodpovednosť v zmysle § 55 odst. 2 RStV :

Alexander von Engelhardt
OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 4
80807 Mníchov
Mníchov, Nemecko

Sídlo spoločnosti.
Obchodný register pri Registračnom súde v Mníchove: HRB 201526
Identifikačné číslo pre daň z predaja: DE 811148275