Záručný proces pre NIGHT BREAKER® LED

Rovnako ako všetky výrobky spoločnosti OSRAM sú aj naše "LED žiarovky" NIGHT BREAKER® LED starostlivo kontrolovanými výrobkami vysokej kvality. Preto OSRAM ponúka záruku výrobcu.

OSRAM ponúka 4 roky záruky pre všetky "LED žiarovky" NIGHT BREAKER® LED.

Ďalší rok záruky navyše získate, ak NIGHT BREAKER® LED zakúpite a necháte inštalovať v odborných autoservisoch s následným nastavením svetlometov.

Ako funguje záruka:

Spoločnosť OSRAM, a.s. poskytuje na výrobné chyby LED žiaroviek NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED, ktoré boli zakúpené v Slovenskej republike predĺženú záruku v dĺžke 2 rokov. V prípade, že náhrada halogénovej žiarovky H1/H4/H7/W5W za NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED bola vykonaná odborným servisom so sídlom v Slovenskej republike, ktorý súčasne vykonal kontrolu a riadne nastavenie svetlometov vozidla, poskytuje OSRAM, a.s. na výrobné chyby LED žiarovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED dodatočnú predĺženú záruku v dĺžke 1 roka. Predĺžená záruka a dodatočná predĺžená záruka spoločne ďalej ako „Rozšírená záruka“.

Príklad: 5-ročná záruka = 2 roky (zákonná záruka) + 2 roky (predĺžená záruka) + 1 rok (dodatočná predĺžená záruka).

Podmienkami uplatnenia práv z Rozšírenej záruky sú:

 • oznámenie závady zákazníckemu servisu prostredníctvom e-mailu osram@osram.sk
 • predloženie dokladu o nákupe v slovenskom jazyku preukazujúceho nákup LED žiarovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED vystavený predávajúcim so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike, z ktorého bude viditeľný dátum uskutočnenia kúpy,
 • kúpa zo strany konečného spotrebiteľa za účelom bežného užívania.

Rozšírená záruka sa nevzťahuje na LED žiarovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED:

 • zakúpené mimo územia Slovenskej republiky,
 • určené na užívanie v rámci podnikateľskej činnosti,
 • u ktorých vada vznikla v dôsledku:
  • mechanického poškodenia,
  • nesprávneho zapojenia alebo iného neodborného zásahu,
  • nevhodných prevádzkových podmienok (vlhkosť, prašnosť, prepätie a pod.)
  • nesprávne alebo neodborné inštalácie/montáže (najmä v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na montáž alebo v zozname kompatibility),
  • nevhodné manipulácia,
  • nesprávneho použitia, najmä v rozpore s návodom, pokynmi uvedenými na obale alebo so všeobecne známymi pravidlami používania predmetného výrobku,
  • bežného opotrebovania *.

Výmena žiarovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED v rámci Rozšírenej záruky nezakladá beh novej záručnej doby. Záručná doba na vymenenú žiarovku končí so záručnou dobou na pôvodnú. Pri reklamácii v rámci Rozšírenej záruky nevznikajú iné práva z chybného plnenia podľa Občianskeho zákonníka ako tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto dokumente (najmä nevzniká právo na zľavu z kúpnej ceny alebo právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí). Z Rozšírenej záruky nevzniká právo na úhradu nákladov spojených s dopravou chybného produktu. OSRAM, a.s. nezodpovedá za žiadne škody alebo straty vzniknuté pri uplatnení nárokov z titulu Rozšírenej záruky. Pôvodné žiarovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED, ktoré boli v rámci Rozšírenej záruky vymenené, prechádza do vlastníctva OSRAM, a.s.

Spoločnosť OSRAM, a.s. si vyhradzuje právo posúdiť prípadné a rozhodnúť o nárokoch z Rozšírenej záruky individuálne v každom jednotlivom prípade s ohľadom na konkrétne okolnosti a podmienky použitia svetelného zdroja.

* Opotrebenie LED žiarovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2/W5W-LED spôsobené jeho bežným používaním nie je považované za vadu. Doba trvania Rozšírenej záruky je obmedzená dobou, počas ktorej dôjde k používaniu žiarovky. Výrobcom udaná doba používania žiarovky NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2 (Tc) je 2500 hodín používania, pri W5W-LED je (Tc) 3000 hodín. Nároky zo záruky nie je možné uplatniť pri žiarovkách NIGHT BREAKER® H1-LED/H4-LED/H7-LED/H7-LED GEN 2, pri ktorých doba používania prekročila 2500 hodín (3000 hodín pri W5W-LED), tzn. v prípade, keď je doba využívania žiarovky kratšia ako záručná doba a žiarovka je používaná pred ukončením záručnej doby, nemôže už byť uplatnený nároky zo záruky.

Na stiahnutie: Reklamačný proces, formulár pre uplatnenie záruky Uplatnenie záruky: inštrukcie krok za krokom OSRAM servis: Zoznam adries pre záruku na NIGHT BREAKER LED